Matthew Gray Gubler, you beautiful tropical fish.

Matthew Gray Gubler, you beautiful tropical fish.